Všeobecné obchodní podmínky Portálu Formuláře úřadů

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Portálu se řídí těmito obchodními podmínkami.

1. Definice

1.1 V těchto VOP:

Uživatel“ znamená osobu, která se registrovala jako uživatel Portálu do databáze uživatelů Portálu, tj. osobu, která si zřídila uživatelský účet v Portálu;

Úřad“ je subjekt samosprávy nebo státní správy, který využívá funckionalitu Portálu pro elektronickou komunikaci s občanem, obsluhuje emailový účet podatelny, registrovaný v Portálu a odbavuje podání občanů, přijatá z Portálu do podatelny Úřadu.

Adresa podatelny“ je emailová adresa podatelny Úřadu, na kterou zasílá Portál jednotlivá podání občanů. Adresa podatelny je ověřovací adresou při registraci Uživatele.


Portál“ znamená počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy formulare-uradu.cz, včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází, uživatelského rozhraní a funkcionalit pro podporu elektronické komunikace mezi občanem a Úřadem.

Provozovatel“ znamená obchodní společnost QCM, s.r.o., IČO: 26262525, se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, spisová značka C 40722, vedená u Krajského soudu v Brně;

Elektronický formulář“ je formulář poskytovaný Portálem veřejnosti ve prospěch Úřadu, s identifikačními znaky a informacemi konkrétního Úřadu, umožňující občanovi vyplnit, přiložit elektronické přílohy, možnost elektronicky podepsat odeslat na podatelnu Úřadu a elektronicky potvrdit podávajícímu občanovi informaci o podání. Formuláře může Úřad prezentovat na svých webových stránkách a portálech. Nabídka formulářů je Poskytovatelem průběžně rozšiřována.

Podklady“ znamenají veškeré údaje a informace vložené Uživatelem do databáze Portálu prostřednictvím vyplnění příslušných formulářů v uživatelském rozhraní Portálu a/nebo dokumenty v elektronické podobě vložené Uživatelem do datového úložiště Provozovatele prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu v rámci automatizovaného postupu uveřejnění na Portále.

Profil uživatele“ znamená identifikační údaje nutné pro použití služeb Portálu..

„Předplatné“ úroveň služby zakoupené podle ceníku na Portále, včetně možnosti bezplatné služby při provedení registrace.

Smlouva o poskytování služeb“ znamená smlouvu, kterou se Provozovatel zavazuje poskytovat služby Portálu, zejména zřídit Uživateli přístup k profilu, možnost využívání elektronických formulářů občany, zasílání elektronických podání na Adresu podatelny, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP;

Zákaznická podpora“ je služba, která zahrnuje uživatelskou pomoc při práci v prostředí Portálu.

2. Smlouva o poskytování služeb

2. 1 Smlouva o Poskytování služeb je uzavřena na základě platné registrace včetně výběru  Předplatného. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o poskytování služeb, vstupují v účinnost následující ustanovení (pododstavce) tohoto odstavce:

2.1.1 Služba je funkční pro Uživatele s ověřenou identitou.

2.1.2 Formuláře jsou dostupné na Portálu na adrese formulare-uradu.cz/fou-nazevsubjektu, kde „nazevsubjektu“ nahradí přihlašovacím jménem Úřadu.

2.1.3 Uživatel uzavřením Smlouvy o Elektronických formulářích souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že se s nimi detailně seznámil.

2.1.4 Pro používání služby musí Uživatel nastavit e-mailovou adresu podatelny, kam bude zasílána podání. Bez nastavené a ověřené emailové adresy podatelny nelze podání odeslat.

2.1.5 Služba je poskytována podle ceníku na adrese formulare-uradu.cz/obchod, včetně možnosti bezplatné služby při provedení registrace.

2.1.6 Předplatné lze jednorázově objednat  na období 6, 12, 18 a 24 měsíců s možností prodloužení v elektronickém obchodě na Portále na adrese formulare-uradu.cz/pokladna.

2.1.7 Předplatné se hradí platební kartou na adrese formulare-uradu.cz/pokladna vždy na období 1 kalendářního měsíce od data provedené platby včetně. Po první platbě se pak platba provádí opakovaně automaticky, vždy v poslední den platnosti aktuálního uhrazeného období na následující kalendářní měsíc. Pro automatické provedení platby je třeba v nastavení platební brány potvrdit automatickou platbu a uložení údajů o platební kartě.

2.1.8 Poskytovatel neručí za nesprávné nebo nevhodné použití služby, mimo jiné za nesprávné zadání e-mailové adresy podatelny nebo nevhodné využití elektronických formulářů veřejností.

2.1.9 Poskytovatel neručí za doručení podání na e-mailovou adresu podatelny Úřadu, protože se jedná o technickou službu, která je výlučně ve správě Úřadu a nelze tak garantovat dostupnost této služby.

2.1.10 Poskytovatel neručí za doručení e-mailového potvrzení o odeslání podání podávajícímu subjektu.

2.1.11 Uživatel souhlasí se zpřístupněním elektronických formulářů v Portálu.

2.1.12 Ukončení platnosti Smlouvy a tedy poskytování služeb Portálu lze provést zrušením registrace V případě zrušení registrace v době čerpání předplatného se předplatné ani jeho část Uživateli nevrací.

2.1.13 Služby poskytované na základě zvoleného předplatného budou zpřístupněny až po uhrazení příslušné částky Provozovateli.

2.1.14  Faktura za služby je k dispozici v profilu uživatele u příslušné platby. 

2.1.15 Kromě předplatného, hrazeného platební kartou s pravidelným měsíčním strháváním částky za službu, lze sjednat i platbu  bankovním  převodem, a to na období minimálně jednoho roku.  Sjednání je možno provést telefonicky nebo formulářem na formulare-uradu.cz/kontakty.

3. Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel neodpovídá za správnost údajů vložených Uživatelem do Portálu při registraci a při správě profilu. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit uveřejnění informace, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje.

3.3 Provozovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Uživatel mohl řádným způsobem užívat Portál podle Smlouvy.

3.4 Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost služeb Portálu podle Smlouvy v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 99 % provozní doby za jeden kalendářní měsíc.

3.5 Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků a/nebo (hardwarového i softwarového) zařízení Uživatele.

3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k Portálu návštěvníkům, kteří přetěžují systém hromadným stahováním dat, prodávají informace získané na Portálu, nebo svojí činností ohrožují bezpečnost Portálu a dat na něm umístěných.  

3.7 Zákaznická podpora je poskytována v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

4. Informace o zpracovaní osobních údajů – GDPR

4.1 Provozovatel portálu je Správcem osobních údajů subjektů registrovaných na Portálu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“).

4.2 Správce prohlašuje, že osobní údaje používané na Portálu jsou Správcem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

5. Změna VOP

5.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je užívání Portálu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a tyto smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6. Spory

6.1 Veškeré spory vznikající ze smluv, jejichž součástí jsou tyto VOP a/nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel. Spor bude rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení bude Praha.  

7. Platnost a účinnost

7.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9. 2020.